Coördinatie op communicatie voor 28 windmolens langs de A16

Bij Energie A16 werken bewoners, organisaties, ontwikkelaars en overheden samen aan schone energie in West-Brabant. Met 28 windmolens die gebouwd worden langs de A16, wordt schone energie opgewekt. Een deel van de windmolens is in lokaal eigendom. Zo kan geïnvesteerd worden in projecten die de lokale energietransitie op gang brengen. Connect voorziet de samenwerking van een communicatiecoördinator en een ondersteunende communicatieadviseur, die tevens het actieplan uitvoeren.  

Vraag

Energie A16 is een ambitieus samenwerkingsproject: vele stakeholders vanuit de publieke én private hoek, met ieder een eigen inbreng en belang hebben een actieve rol. De provincie Noord-Brabant stelde Connect daarom de vraag om de samenwerking te versterken met een vast aanspreekpunt voor communicatie, die samen met de communicatieadviseurs van de vier betrokken gemeenten uitvoering kan geven aan communicatieactiviteiten. 

Aanpak

Connect startte met persoonlijke gesprekken met alle betrokken stakeholders om het speelveld goed te leren kennen. Vervolgens zorgden we ervoor dat de basis op orde kwam: we stelden een communicatiewerkgroep in om zo gezamenlijk communicatiedoelen, kernboodschappen en afspraken vast te stellen, en deze te laten landen in de samenwerking. Een agenda van communicatietaken op drie hoofdsporen zorgt ervoor dat de deelprojecten en regelingen van Energie A16 onder de aandacht van zowel de samenwerkingspartners als inwoners blijven. De drie hoofdsporen van communicatie: activiteiten van Energie A16, versterken netwerk samenwerkingspartners en uitdragen van de werkwijze.

Resultaat

Binnen de samenwerking ligt de focus op persoonlijk contact in overleggen. Daarnaast zijn er binnen de drie hoofdsporen verschillende concrete communicatiemiddelen ontwikkeld: een website, een video- en visualreeks en interne en externe nieuwsbrieven. De communicatieopdracht voor Energie A16 loopt in ieder geval nog tot de zomer van 2021. 

Facts & Figures

  • Binnen Energie A16 worden 28 grote windmolens met een tiphoogte van tussen 150 en 210 meter gerealiseerd.
  • Gezamenlijk wekken de windmolens een vermogen op dat gelijk staat aan het verbruik van minimaal 100.000 huishoudens.
  • In het project werken 4 gemeenten, 1 provincie, 3 lokale energiestichtingen, 4 wijk- en dorpsraden en 9 ontwikkelaars samen aan schone energie. 
  • Aan de lokale energieprojecten moeten alle 265.000 inwoners van de vier gemeenten mee kunnen doen.

“De insteek van de samenwerking is om iedereen in de vier gemeenten te bereiken en mee te laten doen met de lokale energietransitie.”

Moniek Schoofs, Senior Communicatieadviseur bij Connect

Meer weten over deze case?

Neem contact op met Moniek

cases

Case

Draagvlakcommunicatie voor versterking dijken in Limburg (NL)

Waterschap Limburg

Case

Participatie en projectcommunicatie voor Noord-Zuid Limburg

De Werkvennootschap

Case

Communicatiebegeleiding en draagvlakcreatie voor Rentel offshore windpark

Rentel