Samen aan de slag voor Bavel: een fundamentele kanteling voor gemeente Breda

Er staat de komende jaren van alles te gebeuren in Bavel, een dorp ten zuidoosten van de stad Breda. Zo komen er nieuwe woningen, is er een wens voor meer ontmoetingsplaatsen en natuur, behoefte aan een nieuwe plek voor verenigingen en meer ruimte voor bedrijven. Ook worden oplossingen gezocht om verkeer beter door te laten stromen en extreem weer beter aan te kunnen. De impact van deze ontwikkelingen is groot, de ruimte beperkt. De gemeente Breda heeft Connect gevraagd een intensief communicatie- en participatietraject op te starten met als doel samen met het dorp aan de slag te gaan voor Bavel.

Vraag

In het najaar van 2021 heeft de Bredase gemeenteraad de Omgevingsvisie Breda 2040 vastgesteld. De omgevingsvisie is een kompas om richting te geven aan urgente maatschappelijke opgaven in de gemeente. Een aantal onderwerpen uit de omgevingsvisie kwamen echter niet overeen met de wensen en verwachtingen uit Bavel, die op hun beurt eigen toekomstvisies hadden opgesteld. De samenwerking tussen de gemeente en het dorp stond op een kruispunt. Aan Connect de vraag hoe ze met behulp van communicatie en participatie dezelfde afslag konden nemen. Om samen verder op te trekken bij het ontwikkelen van een gebiedsvisie voor Bavel als concrete vertaling van de omgevingsvisie.

Aanpak

Connect adviseerde een fundamentele kanteling in de aanpak, met als doel dat communicatie en participatie elkaar versterken. Voor wat betreft communicatie was de focus van het advies: vertrouwen. We adviseerden de gemeente mensen in het dorp tijdig en juist te informeren over de ontwikkelingen. Met een nieuwe subwebsite, de Bavel Update (nieuwsbrief) en wekelijks fysieke inloopmomenten in het dorp. Voor het participatietraject drukten we een pauzeknop in. Met vertegenwoordigers uit het dorp en de gemeente zijn we een verkenning gestart om eerst samen te ontdekken hoe er samengewerkt kan worden. Zowel op inhoud als op proces. We organiseerden hiervoor een intensief traject bestaande uit vier bijeenkomsten en namen de procesbegeleiding op ons. Ook intern bij de gemeente heeft een kanteling plaatsgevonden. De organisatie van de communicatie werd binnen het programmateam Bavel anders ingericht, zodat de bestuurlijke en ambtelijke organisatie elkaar meer gingen informeren.

Resultaat

De fundamentele kanteling resulteerde in een nieuwe samenwerkingsaanpak, ook wel het ‘Bavels Model’ genoemd. Hiervoor zijn werkafspraken en gezamenlijke uitgangspunten vastgelegd in een doorstartdocument dat op 30 mei 2022 door alle deelnemers van de verkenning is ondertekend. Vertegenwoordigers uit het dorp noemde dit document “Een stevig fundament als voorzichtige eerste stap naar de toekomst”. Na de zomer 2022 start de nieuwe samenwerking om te komen tot een gebiedsvisie voor Bavel. Oud-burgemeester van Breda Peter van der Velden gaat de taak van procesleider op zich nemen.

Facts & Figures

  • Bavel is een dorp ten zuidoosten van de stad Breda met ongeveer 8.000 inwoners.
  • Er komen veel ontwikkelingen op het dorp af die vallen onder 5 thema’s wonen, werken, infrastructuur, natuur en leven & ontspannen.
  • Er zijn 4 verkenningssessies georganiseerd met vertegenwoordigers van 12 betrokken partijen uit het dorp.
  • De gemeente Breda heeft gekozen voor co-creatie in het participatieproces.
  • We werkten in deze opdracht intensief samen met partnerbureau De Selectie dat het omgevingsmanagement op zich nam.

Connect heeft de opdracht doortastend en voortvarend opgepakt en uitgevoerd, zowel op strategisch als op operationeel niveau. En met resultaat!

Jan-Dirk Geschiere, Programmamanager Bavel bij Gemeente Breda

Meer weten over deze case?

Neem contact op met Eefje

cases

Branding- en lobbystrategie voor Regio Rivierenland
Case

Branding- en lobbystrategie voor Regio Rivierenland

Regio Rivierenland

Communicatieadvies voor de naamsverandering van Windvision (Renner Energies)
Case

Communicatieadvies voor de naamsverandering van Windvision (Renner Energies)

Windvision

Participatie en projectcommunicatie voor Noord-Zuid Limburg
Case

Participatie en projectcommunicatie voor Noord-Zuid Limburg

De Werkvennootschap