Connect vindt uw privacy belangrijk. Wij willen, net zoals u, dat uw persoonsgegevens beschermd blijven. Als verwerkingsverantwoordelijke zijn wij, Connect BV (hierna: ‘Connect’, ‘wij’), verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens in het kader van onze activiteiten. In deze Privacyverklaring komt u te weten welke persoonsgegevens wij verwerken, waarom we deze gegevens verwerken en hoe u uw rechten kan uitoefenen.

Als er voor u, nadat u onze Privacyverklaring grondig heeft doorgenomen, nog onduidelijkheden zijn over onze verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, dan kan u ons via onderstaande gegevens contacteren. 

Connect BV
Maastrichterstraat 71
3500 Hasselt
België

info@connect.be
+32 (0)11 45 68 45

Btw-nummer: BE0431875474
Ondernemingsnummer: 0431875474

Connect B.V. (Videolab Strijp-S)
Torenallee 20
5617 BC Eindhoven
Nederland

info@connect-nederland.nl
+31 (0)40 309 80 01

Btw-nummer: NL857476300B01
KVK-nummer: 68509227

Welke gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen, bewaren en gebruiken enkel die persoonsgegevens van u die we nodig hebben om u van dienst te kunnen zijn. Welke persoonsgegevens we verwerken hangt dan ook af van de aard van uw vraag. Zijn uw gegevens niet juist of niet meer up-to-date? Laat het ons dan even weten via info@connect.be.  

Cookies 
Wanneer u onze website bezoekt, krijgt u van ons een cookie :-). Geen eetbare want een cookie is in deze een tekstbestandje dat door onze webpaginaserver op uw harde schijf wordt geplaatst waardoor u de site vlotter kan gebruiken. Cookies helpen ons om uw bezoek aan onze site te verbeteren en om technische keuzes te herinneren (zoals de taalkeuze). Door de instellingen van uw browser te wijzigen kunt u kiezen of u al dan niet een cookie wenst te gebruiken.  

Retargeting en remarketing

Wanneer u eerder onze website heeft bezocht, kan het zijn dat u ook na het verlaten van de website advertenties van ons ziet op andere websites. Dat gebeurt op basis van de cookies, zodat we u ook naast onze eigen website herkennen. Bij retargeting houden we ook rekening met uw surfgedrag op onze website. Dat laat toe om gepersonaliseerde advertenties te tonen die op uw specifieke zoekgedrag en interesses zijn afgestemd. We maken hierbij ook enkel gebruik van de reeds verzamelde cookies en combineren de retargetinggegevens niet met andere gegevens.

Voor de weergave van de advertenties op andere websites, maken we gebruik van de externe aanbieder Google. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Google. U kan de retargetingfunctie zelf wijzigen of deactiveren via de weergave-instellingen van de Google Remarketing Tags. 

LinkedIn Insight Tag

De LinkedIn Insight Tag maakt het mogelijk om conversies bij te houden, de bezoekers van onze website te retargeten en om extra inzichten te vergaren over de interactie tussen leden en onze LinkedIn-advertenties. Hij zorgt ervoor dat we metadata verzamelen zoals IP-adresgegevens, tijdstippen en gebeurtenissen, zoals paginaweergaven. Alle gegevens zijn versleuteld. De LinkedIn browser cookie wordt opgeslagen in de browser van een bezoeker totdat deze de cookie verwijdert of de cookie verloopt (zes maanden).

Wenst u al dan niet gerichte advertenties te ontvangen? U kunt deze cookies zelf beheren op uw instellingenpagina van LinkedIn. Daar kan u zelf uw advertentievoorkeuren wijzigen. We raden u ook aan om het cookiebeleid van LinkedIn te lezen voor meer informatie.

Abonnee nieuwsbrief 
Driewekelijks sturen wij een nieuwsbrief uit met leuke Connectnieuwtjes, én interessante trends en weetjes over de wereld van de strategische communicatie. U ontvangt deze nieuwsbrief enkel als u zich abonneert via onze website of per mail via info@connect.be. De identificatiegegevens (namelijk uw naam, voornaam en e-mailadres) die u ons daarbij bezorgt, worden enkel gebruikt om u de nieuwsbrief te bezorgen. Wilt u de nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Geen probleem, u kan zich steeds uitschrijven door onderaan in de nieuwsbrief te klikken op Uitschrijven of door te mailen naar info@connect.be. 

Sollicitant
Wanneer u reageert op een vacature op onze website, dan geeft u ons de toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in functie van de selectie- en wervingsprocedure. Wij verwerken enkel de gegevens die u met ons deelt via uw cv en motivatiebrief. Connect anticipeert op toekomstige aanwervingen door middel van een wervingsreserve.  

Klant
Doet u op ons beroep? Ook dan gaan wij zorgvuldig om met uw privacy. In kader van de overeenkomst verzamelen en verwerken wij de identiteits- en contactgegevens van onze klanten en opdrachtgevers, hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen voor zover dit nodig is om onze opdracht tot een goed einde te brengen (klantbeheer) en de daarbij horende administratie (boekhouding) te kunnen organiseren. Indien u daar toestemming voor gaf, bezorgen we u ook onze tweewekelijkse nieuwsbrief of mailen we u met een interessant commercieel aanbod.      

Leverancier en onderaannemer
Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens van onze leveranciers en onderaannemers, evenals hun eventuele (sub)onderaannemer(s), medewerkers die in kader van opdrachten worden ingeschakeld, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. We doen dit in kader van de uitvoering van een lopende overeenkomst of toekomstige samenwerkingen, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang.   

Hoe lang bewaren wij die gegevens?

Wij bewaren en verwerken de persoonsgegevens enkel voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die wij met u hebben.

Klantengegevens en gegevens van leveranciers en onderaannemers zullen in elk geval na een termijn van tien jaar na de beëindiging van de overeenkomst of het project uit onze systemen worden verwijderd. Deze regel geldt niet voor persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moeten bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn.

De persoonsgegevens van sollicitanten worden hoogstens een jaar na de sollicitatie door ons bewaard. U kan als sollicitant namelijk op een reservelijst terechtkomen wanneer u niet onmiddellijk weerhouden werd. Dat wil zeggen dat wij u gedurende een jaar na de initiële sollicitatieprocedure kunnen contacteren en alsnog een job bij Connect kunnen aanbieden. 

Wat zijn uw rechten?

In overeenstemming met de Belgische privacywetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming delen wij u mee dat u een aantal rechten heeft. U kan deze rechten uitoefenen door te mailen naar info@connect.be. U heeft recht op: 

Toegang en inzage
U heeft het recht om kosteloos de gegevens die wij over u hebben, in te kijken en na te gaan waarvoor deze worden aangewend. 

Rechtzetting en vervollediging
U heeft recht op rechtzetting van uw onjuiste persoonsgegevens en vervollediging van uw onvolledige gegevens. 

Wissing en beperking
U heeft het recht om uw persoonsgegevens door ons te laten wissen of de verwerking ervan te laten beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij kunnen de gegevenswissing of beperking weigeren van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, van de overeenkomst of voor ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld. 

Overdraagbaarheid
U heeft het recht de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking. 

Bezwaar
U kan bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. U kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een wettelijke verplichting, van de overeenkomst of voor ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld. 

Intrekking van uw toestemming
Indien u ons vooraf toestemming heeft gegeven om uw gegevens te verwerken, dan kan u die toestemming te allen tijde intrekken. Uw persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond dan toestemming beschikken. 

Niet-geautomatiseerde beslissingen
U heeft het recht om zich te verzetten tegen automatische beslissingen en profilering. Wij bevestigen dat onze verwerking van persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet aan een volledig geautomatiseerde beslissing onderworpen wordt. 

Doorgifte aan derden

Voor een aantal van de bovenvermelde doelstellingen te kunnen bereiken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers, medewerkers en aangestelden. Wij garanderen u dat zij uw gegevens veilig en legitiem verwerken.

Daarnaast zullen wij bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, toegankelijk maken voor derde dienstverleners. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om onze IT-leverancier of onze boekhouder. Geen enkele van deze derde partijen is gelokaliseerd buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”).

Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan andere derde partijen als dat nodig is om de bovenstaande doelstellingen te bereiken. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer wij geheel of gedeeltelijk gereorganiseerd zouden worden, of wanneer onze activiteiten overgedragen zouden worden. Ook is het mogelijk dat wij verplicht worden om uw persoonsgegevens door te geven om te beantwoorden aan een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. Wij zullen in dat geval redelijke inspanningen leveren om u hierover voorafgaand te informeren. U zal echter begrijpen dat dit niet altijd technisch of commercieel haalbaar is of dat er wettelijke beperkingen van toepassing zijn.

In geen geval zullen wij uw persoonsgegevens verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming.  

Technische en organisatorische maatregelen

Wij verzekeren u dat we de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens veilig te verwerken en te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang, kennisgeving per vergissing aan derden, of elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.  

Wijziging privacyverklaring

Wij kunnen onze privacyverklaring wijzigen. Op onze website vindt u altijd de laatste nieuwe versie.