Beeks Buiten verbindt: communicatie- en participatieaanpak voor een nieuwe wijk

Een combinatie van samenwerkende ontwikkelaars* nam het initiatief om een inspirerend gebiedsperspectief op te stellen voor een nieuwe woonbuurt ten westen van Prinsenbeek: Beeks Buiten. Met de gemeente Breda sloten zij begin 2020 een intentieovereenkomst om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Het betrekken van de omgeving bij het perspectief was een belangrijk onderdeel. Connect kreeg de opdracht om een communicatie- en participatieplan te schrijven en uit te voeren. We namen de Bredase participatieleidraad als uitgangspunt en hielden de nieuwe omgevingswet in het achterhoofd. Ons doel: mensen vroegtijdig meenemen en inbreng ophalen zodat het perspectief omgezet kon worden in een nóg beter plan.

Vraag

Beeks Buiten gaat om een nieuwe woonbuurt aan de westkant van Prinsenbeek, waarin ruimte is voor ongeveer 800 woningen. Dat betekent een aanzienlijke uitbreiding van het dorp Prinsenbeek. De initiatiefnemers van Beeks Buiten voelden daarom het belang om al in een vroeg stadium te investeren in een zorgvuldig communicatie- en participatietraject. Het meenemen van omwonenden en geïnteresseerden in het proces was een belangrijk communicatief doel. Daarnaast wilden initiatiefnemers actief inzetten op het ophalen van nieuwe ideeën en specifieke gebiedskennis om zo het gebiedsperspectief te verrijken. Al geheel in lijn met de participatievoorwaarden die de nieuwe Omgevingswet stelt. Met deze aanpak konden de initiatiefnemers bouwen aan vertrouwen en draagvlak in de omgeving.

Aanpak

Onze aanpak kenmerkte zich door een zorgvuldige analyse waar we gedurende de gehele looptijd van het project op terug konden vallen. Na een krachtenveldanalyse van de belanghebbenden en de inzet van een segmentatiemodel, hebben we een aantal coronaproof activiteiten ingezet. We zijn gestart met een digitale peiling in het voorjaar van 2020, die ruim 500 mensen invulden. In kleine groepen hebben we vervolgens de resultaten uit de peiling digitaal doorgesproken en uitgediept. Voor de direct omwonenden hebben we in juli 2020 verschillende gespreksrondes in de plaatselijke sporthal georganiseerd. Daarnaast hebben we de inbreng van verschillende vertegenwoordigers van voorzieningen meegenomen, denk aan het basisonderwijs, de huisartsenpraktijk en de ondernemersvereniging. Gedurende het traject hebben we voornamelijk ingezet op een centrale projectwebsite, digitale projectnieuwsbrieven, bewonersbrieven per post, bestaande communicatiekanalen van bekende belanghebbenden zoals het Dorpsplatform, een plaatselijk drukbezocht digitaal nieuwsplatform en een aantal een-op-een gesprekken.

Resultaten

Door gedurende het communicatie- en participatietraject open te staan voor inbreng vanuit vele verschillende invalshoeken, hebben we het plan voor de nieuwe woonbuurt Beeks Buiten verrijkt. Op basis van de inbreng zijn 10 vertrekpunten gedefinieerd. Als het plan door de gemeente als haalbaar bestempeld wordt en tot ontwikkeling gebracht kan worden, commiteren de initiatiefnemers zich aan de vertrekpunten. We hebben de omgeving ook op die manier teruggekoppeld over de resultaten van het participatietraject: tijdens een drukbezochte digitale toelichting toonden we een animatievideo over hoe de 10 vertrekpunten geland waren in het eerste plan. Na afloop beantwoordden de initiatiefnemers ruim 100 vragen vanuit de omgeving.

Facts & Figures

  • Nieuwe woonbuurt met ruimte voor ongeveer 800 woningen
  • Ruim 500 mensen vulden de digitale peiling in
  • 60 geïnteresseerden namen deel aan digitale gesprekken
  • 70 direct omwonenden namen deel aan coronaproof gespreksrondes
  • Het participatietraject leidde tot 10 vertrekpunten voor de mogelijke verdere ontwikkeling
  • Op het hoogtepunt van de digitale toelichting over de vertrekpunten luisterden 300 mensen tegelijk mee

* De samenwerkende ontwikkelaars: Aannemersbedrijf Van Agtmaal, Somnium Real Estate, Van Wanrooij-Van Schijndel Bouw- en Ontwikkelingsmaatschappij, Vink Ontwikkeling, Horsthuis Bouwmanagement en BPD.

Als initiatiefnemers beseften we dat de impact van de eventuele komst van een nieuwe woonwijk van deze omvang als uitbreiding op het bestaande dorp groot is. Ondanks dat we ons nog in de haalbaarheidsfase bevonden, waren we dus van mening dat het waardevol is om ook al in dit vroege stadium een gedegen participatietraject te doorlopen. Connect heeft ons daar uitstekend in geadviseerd en begeleid. Een kundig bureau op communicatievlak waar snel geschakeld wordt en prettig mee samen te werken is. Als het aan mij ligt onmisbaar in deze tijd waarin participatie een steeds belangrijker thema is!

Dinja Wils, projectontwikkelaar Aannemersbedrijf Van Agtmaal

Meer weten over deze case?

Neem contact op met Moniek

cases

Connect - Ontwikkeling logo en huisstijl voor de pilotcentra huiselijk geweld en kindermishandeling
Case

Ontwikkeling logo en huisstijl voor de pilotcentra huiselijk geweld en kindermishandeling

Regio's Hart van Brabant en Rotterdam Rijnmond

Communicatie- en participatietraject voor nieuwe groene stadswijk BREAD BREDA
Case

Communicatie- en participatietraject voor nieuwe groene stadswijk BREAD BREDA

Combinatie van ontwikkelaars BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en Van Agtmaal

Productie en communicatiebegeleiding voor tv-serie Brabant onder de Radar
Case

Productie en communicatiebegeleiding voor tv-serie Brabant onder de Radar

Provincie Noord-Brabant